Política de Protección de Datos

LEXISLACIÓN

Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 e Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais. En cumprimento do Artigo 12 do Regulamento (UE) 2016/679, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado e do Artigo 13 relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais se obteñan do interesado.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (COTSG)

CIF

Q1569016G

ENDEREZO

Rúa Dublín 6, baixo. Porta 3 C.P. 15707 – Santiago de Compostela (A Coruña)

DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS

Tamén pode contactar co Delegado de Protección de Datos para aclarar cualquera cuestión que precise en relación á xestión do tratamento de seus datos persoais, a través do correo info@traballosocial.gal con referencia (atención do DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS) ou, si o prefire, por escrito a: Delegado Protección de Datos, Rúa Dublín 6, baixo. Porta 3 C.P. 15707 – Santiago de Compostela

FINALIDADE DO TRATAMENTO

A finalidade do tratamento será

  • En caso de que se envíe unha solicitude de información atender a súa consulta así como mantenerlle informado das nosas iniciativas, actuales ou futuras”.

  • En caso de que se envíe se envía unha suxestión estudar a súa proposta

  • En caso de que se envíe o seu curriculum tramitar a súa demanda de emprego

LEXITIMIZACIÓN

Lle informamos de que a base legal para o tratamento de seus datos é a da súa solicitude de contacto /información ou solicitude de emprego. O interesado presta o seu consentimento ó cubrir o formulario de contacto e enviarnos seus datos.

CONSERVACIÓN DOS DATOS

Os datos proporcionados conservaránse durante os prazos legalmente establecidos e/o durante o tempo necesario para a tramitación e resposta da consulta e no caso de introducir un curriculum o tempo necesario para rematar a selección de persoal.

CESIONS DE DATOS

Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal no caso dos formularios de envio de información ou suxestión.

No caso de que se trate dunha solicitude de emprego os seus datos poderán ser cedidos a terceiras entidades ou empresas que realicen unha oferta de emprego

DEREITO A NON SER OBXETO DE DECISIONS INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS, INCLUIDA A ELABORACIÓN DE PERFIS

Non se realizan sobre o usuario decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfis que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

ÓNDE EXERCER OS DEREITOS

Para o exercicio de seus dereitos debe enviar un correo electrónico a info@traballosocial.gal indicando por escrito a súa petición e adxuntando fotocopia de seu DNI.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Tendo en conta o estado da técnica, os custes de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fíns do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, COLEXIO OFICIAL DE TRABALLO SOCIAL DE GALICIA aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade axeitado o risco

TRATAMENTO BASEADO NO CONSENTIMENTO DO AFECTADO

A través da páxina web https://traballosocial.gal non se recolle ningún dato persoal sen o seu consentimento.

DEBER DE CONFIDENCIALIDADE

De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679 COLEXIO OFICIAL DE TRABALLO SOCIAL DE GALICIA comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

INEXACTITUDE DOS DATOS OBTIDOS DIRECTAMENTE DO AFECTADO

Os efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ó responsable do tratamento os datos personais que sexan inexactos con respecto ós fins para os que se tratan, se vostede non exerceu o seu dereito de rectificación.

DEREITO A RECLAMAR

No caso de que non esté conforme co tratamento de seus datos poderá dirixir as suas reclamacions ante as Autoridades de protección de datos.